މީޑިއާ

ޚަބަރު

ޚަބަރު

27 މޭ 2021

އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަށް އަމާޒުކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޚާއްސަ މަޝްރޫއެއް ފެށިއްޖެ

އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފަށާފައިވާ މި މަޝްރޫގެ ދަށުން, ދިވެހި ދަނޑުވެރިންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ.

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން،,
ހ.އޯކިޑް, B8
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު, ދިވެހިރާއްޖެ

info@agronational.mv
+960 3030 400

© އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 2024