ރިސޯސަސް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސޭލްސް މެނޭޖަރ

އިޢުލާނުކުރީ

11 އޯގަސްޓު 2021, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

18 އޯގަސްޓު 2021, 12:00

އެގްރިކަލްޗާރ އެކްސްޓެންޝަން އޮފިސާރ

އިޢުލާނުކުރީ

8 ޖުލައި 2021, 12:59

މުއްދަތު ހަމަވާ

15 ޖުލައި 2021, 12:00

ޕުރޮގްރާމް މެނޭޖާރ

އިޢުލާނުކުރީ

6 ޖޫން 2021, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

13 ޖޫން 2021, 12:00

ޕުރޮކިޔުމަންޓް މެނޭޖާރ

އިޢުލާނުކުރީ

6 ޖޫން 2021, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

13 ޖޫން 2021, 12:00

އެގްރިކަލްޗަރ އެކްސްޓެންޝަން އޮފިސާރ

އިޢުލާނުކުރީ

15 އޭޕްރީލު 2021, 10:27

މުއްދަތު ހަމަވާ

22 އޭޕްރީލު 2021, 12:00

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން،,
ހ.އޯކިޑް, B8
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު, ދިވެހިރާއްޖެ

info@agronational.mv
+960 3030 400

© އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 2022