ރިސޯސަސް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ , ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އިޢުލާނުކުރީ

9 މޭ 2023, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

16 މޭ 2023, 12:00

އ.މެނޭޖަރ، ލީގަލް

އިޢުލާނުކުރީ

22 ޖެނުއަރީ 2023, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

26 ޖެނުއަރީ 2023, 12:00

އެގްޒެކެޓިވް، ސޭލްސް

އިޢުލާނުކުރީ

22 ޖެނުއަރީ 2023, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

26 ޖެނުއަރީ 2023, 12:00

ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ މެނޭޖަރ

އިޢުލާނުކުރީ

22 ޖެނުއަރީ 2023, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

26 ޖެނުއަރީ 2023, 12:00

ޕްރޮކިޔުމަންޓް އޮފިސާރ

އިޢުލާނުކުރީ

22 ޖެނުއަރީ 2023, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

26 ޖެނުއަރީ 2023, 12:00

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން،,
ހ.އޯކިޑް, B8
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު, ދިވެހިރާއްޖެ

info@agronational.mv
+960 3030 400

© އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 2024