.

ސްކޫލް ގާރޑްނިންގ ޕްރޮގްރާމް

ސޯލާ ޕަވަރޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރުތައް

އެގްރޯނެޓް ދަނޑުތަކުގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް

.

.

.

ޚިދުމަތްތައް

ދަނޑުވެރިންނަަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް

ދަނޑުވެރިންނަށް މާރކެޓުން ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ ، ދިވެހި ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދިނުމާއެކު ، އެތަކެތީގެ އަގު ، ލަސްނުކޮށް އަދާކުރުމެވެ. މިހާރު ، ކުރަމުން އަންނަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވަށްޓަފާޅި ، ވިޔަފާރި އުޞޫލަށް ފައްތައިގެން ، ދާއިމީގޮތަކަށް އާމްދަނީ ލިބިލިބި ހުންނަ މަސައްކަތަކަށް ބަދަލުވުމުން ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހަމައަގުލިބި ، ގެއްލުން ކުޑަވުމާއެކު ، އުކާލަންޖެހޭ މިންވަރު މަދުވެގެންދާނެއެވެ.

ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ސަރަޙައްދީ އަދި ރަށު ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާރކެޓަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަމުއެވެ. ރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮތްގޮތުން ، މުދައު އުފުލައި ގެންގުޅުމުގައި ، ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތުރުފަތުރާއި އެހެނިހެން ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަމުއެވެ.ދަނޑުވެރިންނަށް މާކެޓްގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މާކެޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރަނގަޅުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

އުފެއްދޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން

ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލުކަން ތަރައްޤީކުރުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.އެހެންކަމުން ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.ދަންޑުވެރިކަމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ތައާރަފްކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ތަފާތު ދިރާސާތަކާއި ސިނާޔަތް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވެދޭނެއެވެ.އަޅުގަނޑުމެން ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ރީޓެއިލް ފިހާރަތައް ފަދަ ހޯލްސޭލް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލޯކަލް އުފެއްދުންތައް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދޭނަމެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

އެގްރޯނެޓްގެ އެޕް އަދި ވެބްސައިޓް ޕްރޮޖެކްޓް

އެގްރޯނެޓްގެ އެޕް އަކީ އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންއާއި ދަނޑުވެރިންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާއި ގުޅުވާލަދޭނެ އެޕެކެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ސްކޫލް ގާޑަނިން ޕްރޮގްރާމް

އެގްރޯނެޓް ސްކޫލް ގާޑަނިންގ ޕްރޮގެރާމްގެ އެހީގައި ދަރިވަރުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން އޮންނަ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރެވޭނެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބު

ކުންފުނީގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު

ބޭނުންފުޅުވާ ޒޯން ނަންގަވާ

މުޅިޤައުމު

61

ރަށުގެ އަދަދު

0

ދަނޑުބިމުގެ އަދަދު

697

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ދަނޑުވެރިން

ކަލަންޑަރ

ކުރިޔަށް ހުރި ޙަރަކާތްތައް

ވެބްސައިޓް ލާންޗުރުން

ތާރީޙް

1 ޖޫން 2021, 1:00

ތަން

މާލެ

@agronationalmv

ށ. ގޮއިދޫ އަކީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެއް: https://t.co/JMhikV4Y4t

22 Mar 2023, 6:53am

ލ. ގަމުން 400 ކިލޯ ފަޅޯ ވަނީ މިއަދު ރަށުބާޒާރަށް ނެރެ ވިއްކާލެވިފައި. https://t.co/Sif9NYciGI

20 Mar 2023, 7:25am

RT @psmnewsmv: ރޯދަމަހު 150 ޓަނުގެ ކަރާ ބާޒާރަށް ނެރެވޭނެ: އެގްރޯނެޓް https://t.co/9xjzsHCN8I https://t.co/t2fz2JrDRa

20 Mar 2023, 7:58am

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން،,
ހ.އޯކިޑް, B8
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު, ދިވެހިރާއްޖެ

info@agronational.mv
+960 3030 400

© އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 2023