އެގްރޯނެޓަށް މަރުޙަބާ

އެގްރޯނެޓަށް މަރުޙަބާ

އެގްރޯނެޓަށް މަރުޙަބާ

އެގްރޯނެޓަށް މަރުޙަބާ

އެގްރޯނޭޓްއަށް 2 އަހަރު

ޚިދުމަތްތައް

ދަނޑުވެރިންނަަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް

ދަނޑުވެރިންނަށް މާރކެޓުން ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ ، ދިވެހި ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދިނުމާއެކު ، އެތަކެތީގެ އަގު ، ލަސްނުކޮށް އަދާކުރުމެވެ. މިހާރު ، ކުރަމުން އަންނަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވަށްޓަފާޅި ، ވިޔަފާރި އުޞޫލަށް ފައްތައިގެން ، ދާއިމީގޮތަކަށް އާމްދަނީ ލިބިލިބި ހުންނަ މަސައްކަތަކަށް ބަދަލުވުމުން ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހަމައަގުލިބި ، ގެއްލުން ކުޑަވުމާއެކު ، އުކާލަންޖެހޭ މިންވަރު މަދުވެގެންދާނެއެވެ.

ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ސަރަޙައްދީ އަދި ރަށު ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާރކެޓަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަމުއެވެ. ރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮތްގޮތުން ، މުދައު އުފުލައި ގެންގުޅުމުގައި ، ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތުރުފަތުރާއި އެހެނިހެން ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަމުއެވެ.

އުފެއްދޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން

ގަނޑުކޮށް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ، ވަކިވަކިން ވިއްކާ ފަރާތްތަކާ އަދި މުދައު ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި އުފެއްދުންލިބޭނެ މަގު ، އަޅުގަނޑުމެން ތަނަވަސްކޮށްދޭނަމުއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

އެގްރޯނެޓްގެ އެޕް އަދި ވެބްސައިޓް ޕްރޮޖެކްޓް

އެގްރޯނެޓްގެ އެޕް އަކީ އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންއާއި ދަނޑުވެރިންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާއި ގުޅުވާލަދޭނެ އެޕެކެވެ.

ތަފާސްހިސާބު

ކުންފުނީގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު

ބޭނުންފުޅުވާ ޒޯން ނަންގަވާ

މުޅިޤައުމު

61

ރަށުގެ އަދަދު

0

ދަނޑުބިމުގެ އަދަދު

697

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ދަނޑުވެރިން

ކަލަންޑަރ

ކުރިޔަށް ހުރި ޙަރަކާތްތައް

ވެބްސައިޓް ލާންޗުރުން

ތާރީޙް

1 ޖޫން 2021, 1:00

ތަން

މާލެ

@agronationalmv

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: https://t.co/GIhSXwg3Ej https://t.co/XqLDfPkv5A

17 Aug 2022, 9:12am

ތާޒާ ދިވެހި ކަރާގެ މުޅިން އައު ސްޓޮކެއް ލިބިއްޖެ: ހޯލްސޭލްކޮށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އޯޑަރުކުރެއްވުމަށް 7993023 ނުވަތަ 7775684 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެން. https://t.co/2RQrvi1KfW

27 Jul 2022, 4:47am

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 57 އަހަރު ފުރޭ މިއުފާވެރި މުނާސަބަތުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. https://t.co/OCJ5cJF6B5

26 Jul 2022, 11:44am

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން،,
ހ.އޯކިޑް, B8
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު, ދިވެހިރާއްޖެ

info@agronational.mv
+960 3030 400

© އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 2022