މީޑިއާ

ބްލޮގް

ބްލޮގް

27 މޭ 2021

އެގްރޯ ނެޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓް ފާމިންގ ޕުރޮގުރާމުގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިއްޖެ

ކޮންޓްރެކްޓް ފާރމިންގ ޕުރޮގުރާމް މިވަގުތަށް އަމާޒުކުރެވިފައި ވަނީ 45 ރަށަކަށެވެ.

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން،,
ހ.އޯކިޑް, B8
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު, ދިވެހިރާއްޖެ

info@agronational.mv
+960 3030 400

© އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 2024