ރިސޯސަސް

އިޢުލާން

ސަޓަރު ސަޕްލައިކުރުމާއި އެތަކެތި އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާނުކުރީ

16 މާރިޗު 2023, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

20 މާރިޗު 2023, 12:00

އިރިގޭޝަން ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކުރުމާއި ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާނުކުރީ

16 މާރިޗު 2023, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

20 މާރިޗު 2023, 12:00

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ފެންސިންގ ޕެނަލް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާނުކުރީ

13 ޑިސެމްބަރު 2022, 5:20

މުއްދަތު ހަމަވާ

22 ޑިސެމްބަރު 2022, 10:00

2 ޕިކަޕު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނުން

އިޢުލާނުކުރީ

4 ޖުލައި 2022, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

2 އޯގަސްޓު 2022, 10:00

އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް (ރ.ކިނޮޅަސް)

އިޢުލާނުކުރީ

19 ޖެނުއަރީ 2022, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

2 ފެބްރުއަރީ 2022, 10:00

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން،,
ހ.އޯކިޑް, B8
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު, ދިވެހިރާއްޖެ

info@agronational.mv
+960 3030 400

© އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 2024