ރިސޯސަސް

އިޢުލާން

2 ޕިކަޕު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނުން

އިޢުލާނުކުރީ

4 ޖުލައި 2022, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

2 އޯގަސްޓު 2022, 10:00

އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް (ރ.ކިނޮޅަސް)

އިޢުލާނުކުރީ

19 ޖެނުއަރީ 2022, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

2 ފެބްރުއަރީ 2022, 10:00

އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް (ރ.ކިނޮޅަސް)

އިޢުލާނުކުރީ

27 ޑިސެމްބަރު 2021, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

16 ޖެނުއަރީ 2022, 12:00

އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް (ލ.އިސްދޫ)

އިޢުލާނުކުރީ

27 ސެޕްޓެމްބަރު 2021, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

3 އޮކްޓޯބަރު 2021, 2:00

އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް (ފ.މަގޫދޫ)

އިޢުލާނުކުރީ

27 ސެޕްޓެމްބަރު 2021, 12:00

މުއްދަތު ހަމަވާ

3 އޮކްޓޯބަރު 2021, 2:00

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން،,
ހ.އޯކިޑް, B8
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު, ދިވެހިރާއްޖެ

info@agronational.mv
+960 3030 400

© އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 2022