ޚިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް

ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން

ޒަމާނުއްސުރެ ، ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅި ، މުޖުތަމަޢު ޙިއްޞާ ކުރަމުން އަންނަ ، ދަނޑުވެރިކަމަކީ ، ތަރައްޤީ ނުވެ އޮތް އަދި ، ޒަމާނީ ތަރައްޤީއާއި އައު އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހުޅުވިފައި ނެތް ޞިނާޢަތެކެވެ. ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ، ދިވެހި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ، ޞިނާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރި އަރުވައި ކޮޅަށްޖެހުމެވެ.

ދަނޑުވެރިންނަށް މާރކެޓުން ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ ، ދިވެހި ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދިނުމާއެކު ، އެތަކެތީގެ އަގު ، ލަސްނުކޮށް އަދާކުރުމެވެ. މިހާރު ، ކުރަމުން އަންނަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވަށްޓަފާޅި ، ވިޔަފާރި އުޞޫލަށް ފައްތައިގެން ، ދާއިމީގޮތަކަށް އާމްދަނީ ލިބިލިބި ހުންނަ މަސައްކަތަކަށް ބަދަލުވުމުން ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހަމައަގުލިބި ، ގެއްލުން ކުޑަވުމާއެކު ، އުކާލަންޖެހޭ މިންވަރު މަދުވެގެންދާނެއެވެ.

ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ސަރަޙައްދީ އަދި ރަށު ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާރކެޓަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަމުއެވެ. ރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮތްގޮތުން ، މުދައު އުފުލައި ގެންގުޅުމުގައި ، ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތުރުފަތުރާއި އެހެނިހެން ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަމުއެވެ.

އުފެއްދޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން

ގަނޑުކޮށް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ، ވަކިވަކިން ވިއްކާ ފަރާތްތަކާ އަދި މުދައު ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި އުފެއްދުންލިބޭނެ މަގު ، އަޅުގަނޑުމެން ތަނަވަސްކޮށްދޭނަމުއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ
ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ

އެގްރޯނެޓްގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް:

އީމެއިލް
info@agronational.mv
ފޯން
3030400

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން،,
ހ.އޯކިޑް, B8
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު, ދިވެހިރާއްޖެ

info@agronational.mv
+960 3030 400

© އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 2022